ERASMUS + KA2 – 2019/21‚ Česká republika

Projekt „Spoznajme sa riekankou podporuje porozumenie českého a slovenského jazyka a približuje českú a slovenskú kultúru. Využíva ľudovú slovesnosť, ktorá je súčasťou ľudovej duchovnej kultúry a folklóru. Jednou z cieľových skupín sú deti predškolského veku a tak zámerne pracuje s ľudovými riekankami. Riekanky sú založené na rytmickom texte, a preto sú vhodné aj k hudobným aktivitám, ktoré umožňujú rozvíjať hudobné schopnosti a vedomosti.

Žiaci za podpory svojich pedagógov zostavia a nacvičia poetické pásmo vo forme melodrámy. Bude zložené z riekaniek a pesničiek a odohrajú ho deťom v MŠ v partnerských krajinách. S predškolskými deťmi zrealizujú aj didaktické činnosti, ktoré budú námetovo vychádzať z niektorých riekaniek.

Žiaci sa zúčastnia výmenných pobytov v Českej a Slovenskej republike, počas ktorých navštívia aj vybrané kultúrne pamiatky a programy.

Ciele projektu sú hlavne v nehmotných výstupoch (vedomosti, zručnosti, skúsenosti):

 • zostaviť a zrealizovať poetické pásmo pre predškolské deti
 • pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť výchovno-vzdelávacie činnosti pre deti v MŠ
 • rozvíjať hudobné činnosti
 • pracovať s informáciami z rôznych zdrojov
 • prehĺbiť vedomosti potrebné k sebareflexii
 • rozšíriť si vedomosti o českom a slovenskom jazyku
 • poznať českých/slovenských zberateľov ľudovej slovesnosti a ľudové riekanky
 • byť schopný čiastočne komunikovať v inom jazyku
 • vnímať jazykovú a kultúrnu rozmanitosť
 • orientovať sa v inštitucionálnom vzdelávaní v ČR/SR

Ciele v podobe hmotných výstupov:

 • vytvoriť metodickú príručku „České a slovenské riekanky v hudobných a iných aktivitách“
 • vytvoriť didaktický materiál pre deti v MŠ