ERASMUS + KA2 – 2019/21‚ Česká republika

Náš projekt v rámci programu Erasmus+ Spoznajme sa riekankou spolu s Vyšší odborní školou pedagogickou a sociální a SOŠ pedagogickou a gymnáziom bol dňom 30.6.2022 úspešne ukončený.

Počas dvoch rokov sme sa zúčastnili dvoch aktivít. V marci 2021 sa konala virtuálna aktivita a v júni 2022 sme absolvovali výmenný pobyt v Prahe. Počas pobytu a virtuálnej aktivity spolu 20 žiačok 3. a 4. ročníka odprezentovali dve hudobno-literárne pásma: Notka Bodka a Zvieratká v lese. Na základe týchto pásiem žiačky pracovali s deťmi v MŠ v Prahe na Tréglovej ulici. Získali cenné skúsenosti, vedomosti a zručnosti, ktoré budú určite vedieť využiť v pedagogickej praxi.

                                                                                                                                                                                                                 Zuzana Danišová

Metodická príručka: „Česká a slovenská říkadla v hudebních a jiných aktivitách“ 

Tento projekt je realizovaný za finančnej podpory EÚ. Za obsah zodpovedá výlučne autor. Obsah neprezentuje názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú jeho obsahom.

Projekt „Spoznajme sa riekankou podporuje porozumenie českého a slovenského jazyka a približuje českú a slovenskú kultúru. Využíva ľudovú slovesnosť, ktorá je súčasťou ľudovej duchovnej kultúry a folklóru. Jednou z cieľových skupín sú deti predškolského veku a tak zámerne pracuje s ľudovými riekankami. Riekanky sú založené na rytmickom texte, a preto sú vhodné aj k hudobným aktivitám, ktoré umožňujú rozvíjať hudobné schopnosti a vedomosti.

Žiaci za podpory svojich pedagógov zostavia a nacvičia poetické pásmo vo forme melodrámy. Bude zložené z riekaniek a pesničiek a odohrajú ho deťom v MŠ v partnerských krajinách. S predškolskými deťmi zrealizujú aj didaktické činnosti, ktoré budú námetovo vychádzať z niektorých riekaniek.

Žiaci sa zúčastnia výmenných pobytov v Českej a Slovenskej republike, počas ktorých navštívia aj vybrané kultúrne pamiatky a programy.

Ciele projektu sú hlavne v nehmotných výstupoch (vedomosti, zručnosti, skúsenosti):

 • zostaviť a zrealizovať poetické pásmo pre predškolské deti
 • pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť výchovno-vzdelávacie činnosti pre deti v MŠ
 • rozvíjať hudobné činnosti
 • pracovať s informáciami z rôznych zdrojov
 • prehĺbiť vedomosti potrebné k sebareflexii
 • rozšíriť si vedomosti o českom a slovenskom jazyku
 • poznať českých/slovenských zberateľov ľudovej slovesnosti a ľudové riekanky
 • byť schopný čiastočne komunikovať v inom jazyku
 • vnímať jazykovú a kultúrnu rozmanitosť
 • orientovať sa v inštitucionálnom vzdelávaní v ČR/SR

Ciele v podobe hmotných výstupov:

 • vytvoriť metodickú príručku „České a slovenské riekanky v hudobných a iných aktivitách“
 • vytvoriť didaktický materiál pre deti v MŠ