Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných
škôl vo vekovom rozpätí 15 – 21 rokov. Vyhlasovateľom SOČ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, v tomto školskom roku sa uskutoční 44. ročník súťaže.
Cieľom SOČ je vyhľadávať nadaných, šikovných študentov, rozvíjať ich teoreticko-praktické
schopnosti, viesť ich k schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi a viesť ich k samostatnému
tvorivému mysleniu. Žiak si vyberá súťažný odbor a tému práce podľa vlastného záujmu.
Výsledkom SOČ je samostatná práca v rozsahu max.25 strán, ktorej autorom môže byť jednotlivec
alebo skupina autorov (max.3). Práca sa v písomnej zviazanej podobe predkladá odbornému
posúdeniu školskej komisii SOČ, autor prácu pred komisiou prezentuje a obhajuje. Víťazné práce
(max.2 v jednom súťažnom odbore) postupujú na krajské kolo SOČ, víťazi ďalej na celoštátne kolo.
Úspešné riešenie SOČ v krajskom kole je u žiakov maturitného ročníka uznané ako časť praktickej
maturitnej skúšky, a pozitívne hodnotené v rámci prijímania na štúdium na vysokej škole.
Riešiteľ SOČ priebežne spolupracuje s konzultantom (učiteľ školy- odborník), ktorý ho odborne vedie
a usmerňuje, podľa potreby spolupracujú s metodikom SOČ (Katarína Oravcová).
Školská komisia SOČ: Mgr. Ivana Belková, ,Mgr. Katarína Oravcová, Mgr. Kamil Krupinský

Podmienky účasti žiakov v súťaži stredoškolskej odbornej činnosti

Súťažného kola Stredoškolskej odbornej činnosti (ďalej len SOČ) sa môžu zúčastniť žiaci denného štúdia stredných škôl (okrem pomaturitného). SOČ sa môžu zúčastniť žiaci gymnázií, stredných odborných škôl, stredných priemyselných škôl, obchodných akadémií, stredných umeleckých škôl, konzervatórií, hotelových akadémií, pedagogických a sociálnych akadémií, stredných zdravotníckych škôl, stredných veterinárnych škôl a stredných škôl s iným ako 4 –ročným štúdiom a iných stredných škôl bez rozlíšenia zriaďovateľa. Veková hranica riešiteľa SOČ je od 15 do 21 rokov.

Účasť žiakov na súťaži je dobrovoľná. Žiaci sa môžu zúčastniť SOČ v ktoromkoľvek z vyhlásených odborov na základe vlastného záujmu s individuálnou alebo kolektívnou prácou, ktorá sa zaoberá riešením prírodovedných, technických, spoločenských a iných problémov v rôznych vedných oblastiach. Problematika a výber témy, ktorú sa žiaci rozhodli riešiť je individuálna. Žiaci si môžu zvoliť tému z ponúkaných tém v školskom kole alebo po dohode so školiteľom si môže žiak zvoliť vlastnú tému podľa jeho záľub a záujmov. Do súťažného kola SOČ sa môže prihlásiť jednotlivec alebo kolektív.

Vzhľadom na rozsah práce SOČ (z čoho vyplýva aj rozsah riešenej problematiky) je odporúčané zloženie autorského kolektívu jeden autor a maximálne dvaja spoluautori. V prípade, ak riešiteľský kolektív je viac ako 3 – členný, uvádza sa na všetkých materiáloch (v prihláške práce, na certifikátoch, na diplomoch a pod.) iba prvý autor a kolektív, pričom menovite sa nebude uvádzať kto je členom kolektívu. Preto odporúčame, aby si žiaci volili taký rozsah témy, aby ho vedel spracovať maximálne 3 –členný kolektív. Na každú obhajovanú prácu v prípade víťazstva je určená jedna cena a je na kolektíve autorov, ako s uvedenou cenou naložia. Ak sa jedná o kolektív, ktorého členmi sú žiaci z viacerých stredných škôl, prihlášku posiela prvý autor (hlavný autor práce) pod hlavičkou školy, ktorú navštevuje. Prvý autor (hlavný autor práce) vyplní osobné údaje aj za ostatných členov autorského kolektívu, ktorí sú z iných škôl. Ostatní spoluautori z iných škôl sa do elektronickej on – line prihlášky neprihlasujú. O riešení práce SOČ informujú spoluautori metodika SOČ v svojej škole.

SOČ je súťaž postupová. Súťažiaci žiak – jednotlivec alebo kolektív sa musí zúčastniť súťaže v danom kole osobne, v deň konania súťaže a na mieste, v ktorom sa realizuje príslušné súťažné kolo. Nie je dovolené prezentovať súťažnú prácu v žiadnom inom mimoriadnom termíne (napr. deň pred súťažou) ani žiadnym iným spôsobom (napr. telemostom). V prípade, že práca postúpila z nižšieho kola do vyššieho a autor práce z rôznych dôvodov sa vyššieho kola súťaže nemôže zúčastniť, komisia, ktorá postupuje práce do vyššieho kola rozhodne o ďalšej postupujúcej práci. Rozhodnutie komisie nižšieho kola musí byť realizované v deň konania nižšieho kola súťaže. Žiadne dodatočné zmeny postupujúcich prác nie sú prípustné. Postupujú spravidla 2 práce v každom zo 17 vyhlásených odborov

Forma písania práce SOČ

Práca SOČ musí byť napísaná podľa platných pravidiel slovenského jazyka, gramaticky i štylisticky správne. Autori musia dodržiavať všetky zásady odbornej terminológie, klasifikácie, nomenklatúry, používať platné jednotky sústavy SI.

Práca musí rešpektovať formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na použitú literatúru a použité informačné zdroje. Práca SOČ sa vypracováva v prvej osobe množného čísla (tzv. autorskom pluráli, aj keď je iba jeden autor) v minulom čase alebo trpnom rode (napr. zistili sme, analyzovali sme, bolo odobraných 40 vzoriek…). Prácu SOČ sa odporúča vyhotoviť vo wordovskom súbore a v jednom tlačenom exemplári. Po vypracovaní písomnej časti práce je potrebné túto uložiť do súboru pdf. a následne potom vložiť do on – line systému prihlasovania ako prílohu k prihláške práce. Prácu odporúčame písať v textovom editore Word, odporúčaný typ písma je Times New Roman CE, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci. 41 Odporúčané nastavenie strany okraje: zľava 3,5 cm, sprava 2,5 cm, zhora aj zdola 2,5 cm, orientácia na výšku, formát A4 (210 mm x 297 mm), riadkovanie 1,5. Rozsah práce je minimálne 15 a maximálne 25 strán textu. Práce, ktoré nespĺňajú požiadavku rozsahu (teda ak majú menej ako 15 strán alebo práce nad rámec maximálneho počtu 25 strán textu) budú vylúčené z hodnotenia súťaže SOČ. Ak sú práce riešené ako počítačové programy a výsledkom je konkrétny produkt (napr. program pre riadenie nejakého procesu, učebná pomôcka, výučba cudzieho jazyka pomocou počítača a pod.), odporúčaný rozsah práce musí byť minimálne 15 strán textu.

Do textu sa započítavajú tieto časti práce: Úvod, Problematika a prehľad literatúry, Ciele práce, Materiál a metodika, Výsledky práce, Diskusia, Závery práce, Zhrnutie a Zoznam použitej literatúry. Rukopis dokumentu sa počíta na autorské hárky (AH), ktoré znamenajú počet znakov (úderov). Počet znakov sa dá spravidla zistiť vo vlastnostiach dokumentu. Jedna normostrana: 30 riadkov x 60 znakov = 1800 znakov. Jeden autorský hárok (AH): 20 normostrán x 1800 = 36 000 znakov

Časti práce SOČ a ich charakteristika

Práca stredoškolskej odbornej činnosti má tieto povinné a nepovinné časti:

 1. Obal práce          2.  Titulný list          3. Čestné vyhlásenie(povinné)           

4.  Poďakovanie(nepovinné)          5.  Obsah      6.  Zoznam skratiek, značiek a symbolov (nepovinné)

7. Zoznam tabuliek, grafov a ilustrácií (nepovinné)

8. Úvod          9. Problematika a prehľad literatúy          10. Ciele práce

11. Materiál a metodika       12. Výsledky práce               13. Diskusia

14. Závery práce                  15. Zhrnutie        16. Zoznam použitej literatúry

17. Prílohy (nepovinné)

45. ROČNÍK Stredoškolskej odbornej činnosti     

 

V zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 45.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných (pre niektoré kraje), krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou. 
Školské kolo SOČ na SOŠPg sa uskutoční 13.2.2023 

Prehľad odborov Stredoškolskej odbornej činnosti

 Na základe požiadaviek škôl bola z rozhodnutia celoštátnej komisie SOČ vytvorená databáza súťažných odborov. Z viacerých dôvodov (záujem autorov, tradície, finančné a kapacitné možností realizátora, aktuálne trendy rozvoja jednotlivých vedných odborov a podobne) začiatku každého školského roka sa vyhlasuje spravidla 17 súťažných odborov pre daný školský rok. Tieto sú zverejnené aj na webovej stránke www.siov.sk.

Súťažné odbory:

x Problematika voľného času

x Matematika

x Fyzika

x Chémia

x Potravinárstvo

x Biológia

x Životné prostredie

x Geológia

x Geografia

x Geodézia

x Zdravotníctvo

x Farmakológia

x Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodné

hospodárstvo)

x Hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch

x Strojárstvo, hutníctvo

x Doprava

x Stavebníctvo

x Kartografia

x Informatika

x Elektrotechnika, hardware

x Mechatronika

x História

x Filozofia

x Právne vedy

x Učebné pomôcky

x Didaktické technológie

x Ekonomika, riadenie

x Kultúra, umenie,

x Umelecká tvorba, odevná tvorba

x Pedagogika, psychológia

x Sociológia

x Problematika dizajnu

 

Problematika voľného času

Nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji osobnosti a individuality každého mladého človekamá efektívne využívanie voľného času. Záujmová činnosť poskytuje základ pretakéto využívanie voľného času detí a mládeže tak v individuálnych činnostiach,ako aj v pravidelne sa schádzajúcich kluboch, oddieloch alebo krúžkoch. Aby smepomohli mladým ľuďom aktívne a hlavne vhodne využiť voľný čas, je potrebné ichneustále oboznamovať s možnosťami aktívneho zapojenia sa do záujmovejčinnosti.Do odboru je možné prihlásiť práce o vedení skupín detí a mládeže, o organizáciia o výsledkoch záujmových činností, o organizácii zábavných a rekreačných akcií pre deti a mládež, dobrovoľníckych aktivitách a pod. Výsledky vlastnej záujmovej činnosti môžu slúžiť ako podnet pre mnohých ďalších mladých ľudí (šport, turistika, rekreačné aktivity, zberateľská činnosť – filatelia, hobby). Odborné práce musia mať charakter voľnočasových aktivít s dôrazom na výchovné využívanie pre rovesníkov. Ak takýto charakter nemajú, je potrebné prácu zaradiť do iného odboru.

Biológia

Rieši úlohy všeobecnej a použitej biológie, mikrobiológie (pozorovanie mikroorganizmov in vivo a in vitro, pôsobenie človeka na výskyt mikroorganizmov), botaniky a zoológie (dôraz na biodiverzitu – druhovú pestrosť – územia, mapovanie výskytu ohrozených organizmov, výskyt a rozšírenie nových druhov), ekológie (prezentácia výsledkov pozorovaní spoločenstiev, charakteristika rôznych biotopov, pozorovania migrácie živočíchov, dôraz na environmentálne hľadisko, fenologické pozorovania), etológie (pozorovanie správania sa živočíchov), antropológie (štatistické vyhodnocovania antropometrických charakteristík, mapovanie výskytu chorôb ohrozujúcich človeka, napr. alergie) a genetiku (molekulárnu genetiku, cytogenetiku, pozorovanie geneticky podmienených zmien v prírode a u človeka, napr. Downov syndróm, výskyt mutácií, geneticky modifikované organizmy). Do tohto odboru sú zaradené aj práce zamerané na biotechnológie. Práce by mali byť samostatným riešením biologického problému, alebo by sa mali orientovať na ukážku výsledkov moderných metód výskumu. Je možné vhodne prezentovať aj výsledky iných autorov (s ich dovolením, resp. citáciou). Pre medzinárodné postupové súťaže sú najhodnotnejšie biologické práce s environmentálnym zameraním, podložené originálnymi riešeniami a originálnou prezentáciou v anglickom jazyku. Úroveň práce vhodne dopĺňajú postery (rozmer cca 1 x 2m) s názornou dokumentáciou problematiky práce (pre postupové súťaže sú podmienkou aj v anglickom jazyku). éBiologické práce musia brať zreteľ na ochranu organizmov a ich životného prostredia, ochranu prírody a krajiny, chránené rastliny a chránené živočíchy, etické a humanistické normy a pravidlá pri práci s biologickým materiálom v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami.

Učebné pomôcky

Práce riešia otázky a problémy súvisiace s navrhovaním a výrobou učebných pomôcok a didaktickej techniky pre predškolské (hračka a jej didaktické využitie, metodické pomôcky) a školské vyučovanie a mimoškolskú výchovu (príručky). Učebná pomôcka sa musí bezprostredne vzťahovať k vyučovaniu, prehlbovaniu a obohacovaniu vedomostí žiakov, napomáhať k pochopeniu prírodných a spoločenských zákonitostí, uľahčovať osvojenie učiva, slúžiť ako zdroj informácií, a taktiež pri kontrole vedomostí, návykov a schopností žiakov. Patria sem aj didaktické programy pre počítače. Vzhľadom na objektívne hodnotenie prác s cieľom predísť problému pri určovaní, čo je vlastne učebná pomôcka a čo len sprievodný text, súťažná práca musí pozostávať: zo samostatnej učebnej pomôcky alebo didaktickej techniky (v takej forme, ako sa bude využívať v praxi, aby sa dala posúdiť vhodnosť pre praktické využitie, stav pripravenosti na reprodukciu, text, CD, disketa, videokazeta, film, trojrozmerný výrobok, model, poster) a z popisu práce v zmysle hore uvedeného textu. K písomnej časti popisu práce sa priloží ako príloha fotodokumentácia prezentovanej vlastnej pomôcky alebo techniky. Pri obhajobe práce sa predstaví vlastná pomôcka, vlastný výrobok alebo technika. Podľa hore uvedeného aj literárne pomôcky (učebnica, učebné texty, pracovný zošit, metodická príručka a pod.) musia byť súčasťou prílohy popisu práce. Ak sa prezentuje samostatne, patrí práca do odboru učebné pomôcky. Pri učebných pomôckach je najdôležitejším kritériom názornosť. Ak je text zapracovaný do vlastnej práce, rieši sa len odborná tematika a práca patrí do niektorého z vyhlásených súťažných odborov (podľa zamerania práce).

Didaktické technológie

Práce riešiace problematiku didaktických technológií sa zaoberajú didaktickými prostriedkami a ich optimálnym usporiadaním za účelom efektívneho navodenia učebného procesu. Zaraďujeme sem všetky metódy, logickú stavbu vo vyučovaní, materiálne didaktické prostriedky (nosiče informácií, didaktickú techniku, školské zariadenia) i nemateriálne prostriedky (didaktické zásady, organizačné formy, vyučovacie metódy i pedagogické majstrovstvo),prístroje a technické zariadenia potrebné k prezentácii učebných pomôcok. Práce musia obsahovať informácie, pre ktorý študijný alebo učebný odbor, ročník a tematický celok je pomôcka alebo technika určená (popis použitia a funkčný model, alebo prototyp).

Pedagogika, psychológia Práce skúmajú, popisujú a objasňujú procesy a činnosti výchovy a vzdelávania, zaoberajú sa ich cieľmi, úlohami, predmetom, obsahom, prostriedkami, metódami, organizáciou vo vzťahu k deťom, žiakom, mládeži a dospelým. Riešia otázky vzťahu mládeže k výchove a vzdelávaniu (pedagogika), ako aj k zákonitostiam vývinu fungovania a prejavov jednotlivca vo všetkých formách (psychológia). Konkrétne úlohy vychádzajú z hodnotových orientácií a životných plánov mladých ľudí a z ich snahy poznávať a meniť realitu súčasnej spoločnosti podľa svojich predstáv. Práce sú zamerané na zapojenie stredoškolákov do odbornej práce v oblasti prírodných aj spoločenských vied, oboznamovanie sa s problematikou a metódami pedagogických a psychologických výskumov. Výskumné metódy slúžia pri skúmaní konkrétnych problémov formulovaných tak, aby prispievali k rozvoju osobnosti stredoškoláka, napomáhali pri humanizácii systému výchovy a vzdelávania a pri poznávaní spoločenského diania. Z obsahu prác musí jasne vyplývať koncentrácia na problematiku pedagogiky a psychológie. Ak práca nespĺňa tieto kritériá, je potrebné ju zaradiť do iného odboru podľa riešenej problematiky. Sociológia Práce riešia problematiku vzťahu mládeže k súčasným spoločenským otázkam, javom, štruktúram a ich vzájomným vzťahom a to premietnutím do konkrétnych úloh, vychádzajúcich zo sociálnych skúseností, zo spoločenských vzťahov, z podmienok v spoločnosti a jej noriem (medziľudských vzťahov, morálky, spoločenských a etických noriem, vzťahov k životnému prostrediu atď.). V prácach musí byť vyhranená problematika sociológie a sociologického prieskumu.

 Sociológia

Práce riešia problematiku vzťahu mládeže k súčasným spoločenským otázkam, javom, štruktúram a ich vzájomným vzťahom a to premietnutím do konkrétnych úloh, vychádzajúcich zo sociálnych skúseností, zo spoločenských vzťahov, z podmienok v spoločnosti a jej noriem (medziľudských vzťahov, morálky, spoločenských a etických noriem, vzťahov k životnému prostrediu atď.). V prácach musí byť vyhranená problematika sociológie a sociologického prieskumu.