ERASMUS + KA1 – 2017‚ Anglicko/Maďarsko

Program: ERASMUS +    KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

                                          KA102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Názov projektu:            „Learn with Happy Bunnies and other Busy Bees“

Koordinátor projektu:    SOŠ Pg Lučenec

Partneri projektu:      1.Vysoká škola Gál Ferenc- Cvičná MŠ, Sarvaš/Maďarsko

  1. Happy Bunnies nursery- súkromné predškolské zariadenie Gillingham/Spojené

                                           kráľovstvo

Trvanie projektu:       1.6.2017 – 31.12. 2018

Výzva:                          2017

Do projektu  sú zapojené 3 organizácie z troch európskych krajín. Koordinujúcou organizáciou je Stredná odborná škola pedagogická- Pedagógiai Szakközépiskola v Lučenci, ktorá je najstaršou organizáciou pripravujúcou žiakov predovšetkým na povolanie učiteľ v MŠ a vychovávateľ a to v jazyku slovenskom a maďarskom. Partnerskými organizáciami sú Vysoká škola Gál Ferenc, Pedagogická fakulta v Maďarskom meste Sarvaš, pod ktorú patrí aj Cvičná materská škola . Druhým partnerom projektu je súkromné predškolské zariadenia Happy Bunnies nursery v anglickom meste Gillingham.

Mobility v anglickom meste Gillingham sa zúčastní  12 žiakov SOŠ Pg v sprievode 2 sprevádzajúcich pedagógov.  Do projektu budú zapojení žiaci 3. ročníkov odboru 7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  s vyučovacím  jazykom slovenským.

Mobility v maďarskom meste Sarvaš sa zúčastní 12 žiakov  2. a 3. ročníkov odboru 7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  s vyučovacím  jazykom maďarským a 2 sprevádzajúce osoby.

Projekt je zameraný na potreby praktickej prípravy našich žiakov, vzhľadom na to,  že súčasťou vzdelávania je aj predmet “odborná prax”, počas ktorého si žiaci overujú teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v odborných pedagogických predmetoch v reálnom prostredí materskej školy v Maďarsku a Spojenom kráľovstve.

Hlavným cieľom projektu je získanie nových skúseností a praktických zručností počas praxe v predškolskom zariadení Happy Bunnies nursery v Spojenom kráľovstve  a Cvičnej materskej škole  pri Vysokej škole Gál Ferenc v Maďarsku. Porovnanie zahraničných vzdelávacích systémov, zlepšenie jazykových zručností žiakov, zvýšenie kvality vzdelávania v odbore učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo a v neposlednom rade zvýšenie objemu spolupráce so zahraničnými inštitúciami, pracujúcimi v predškolskom a predprimárnom sektore. Happy Bunnies nursery  a Cvičná materská škola v Sarvaši sú pre tieto ciele projektu vhodnými organizáciami i partnermi zároveň.

 Mobilita Anglicko

 Termín: 1.05 – 16.05.2018

„Prvé lastovičky“ z PaSA v Anglicku

„Prvé lastovičky“. Tak možno nazvať výber žiačok tretieho ročníka, ktoré sa ako prvé v 150 ročnej histórii školy zúčastnili dvojtýždňovej stáže v anglickom meste Gillingham. Táto stáž predstavovala súčasť povinnej odbornej pedagogickej praxe v trvaní jedného mesiaca. Prax sa realizovala v predškolskom zariadení Happy Bunnies v troch vekovo rozličných triedach.      

12 žiačok a dve sprevádzajúce učiteľky v termíne od 1. do 16. mája 2018 vycestovali za novými skúsenosťami a zážitkami, ktorých vonkoncom nebolo málo. Hlavným cieľom stáže bolo spoznať anglický systém výchovy a vzdelávania, porovnať ho so slovenským a rozšíriť obzory o nové prístupy k pred primárnemu vzdelávaniu v zahraničí.

Okrem získania pracovných skúseností v zahraničnom prostredí mali žiačky možnosť obohatiť si slovnú zásobu o odbornú terminológiu v anglickom jazyku a cibriť si každodenné jazykové zručnosti napríklad počas prehliadky kultúrnych pamiatok Londýna a okolia mestečka Gillingham. Všetky účastníčky získali medzinárodne platný certifikát Europass a certifikát o absolvovaní praxe.

                                                                                                                                                                                                                                      Text: Katarína Oravcová

                                                                                                                                                                                                                                   Foto: Katarína Goodspeed

Posledný závan Gillinghamu

 

… prežili účastníčky projektu Erasmus + na záverečných stretnutiach v dňoch 21. a 22. júna 2018, kedy svoje zážitky prezentovali formou prezentácií spolužiačkam 2. a 3. ročníkov a pedagógom našej školy. Odznelo 6 prezentácií, z ktorých sa všetci poslucháči mohli dozvedieť informácie z odbornej pedagogickej praxe v predškolskom zariadení Happy Bunnies a množstvo zážitkov z pobytu v Spojenom Kráľovstve. Študentky ochotne odpovedali na všetky otázky svojich spolužiakov a atmosféra bola výborná, aj keď s nádychom kúska nostalgie.

Na záver pán riaditeľ školy po krátkom srdečnom príhovore odovzdal študentkámcertifikáty o absolvovaní mobility projektu Erasmus + v anglickom predškolskom zariadení žiačkam:

Karolíne Albertovej, Adriane Findrovej, Dáši Nociarovej, Barbore Nosáľovej, Renáte Budáčovej, Noemi Nagyovej, Barbore Fridrichovej, Drahoslave Vyhrabáčovej, Michale Balážovej, Simone Popracovej, Veronike Kékešiovej a Sofii Jendrekovej.

Srdečná vďaka všetkým zúčastneným.

                                                                                                                    K.G a K.O

 

Mobilita Sarvaš/ Maďarsko  

Termín: 7.10 – 22.10.2017

„Obohacuje životy, otvára obzory“. Tak znie najnovší  slogan programu európskej únie Erasmus +, ktorý plne vystihuje mobilitu  12 žiačok 2. a 3 . ročníka odboru 7649 M  učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo s vyučovacím jazykom maďarským. Dievčatá mali možnosť obohatiť svoje životy o cenné skúsenosti s malými „usilovnými včeličkami“ z cvičnej materskej školy pri VŠ Gal Ferenc, kde strávili dva týždne pozorovaním pedagogických činností a aktívnym zapájaním sa do výchovno-vzdelávacieho procesu. Voľný čas vyplnili bohatým kultúrno – poznávacím  programom v meste a jeho okolí. Mobilita v Sarvaši bola pod taktovkou dvoch sprevádzajúcich osôb, Mgr.Evou Paukovou a Mgr. Máriou Balogh.