ERASMUS + KA1 – 2015‚ Maďarsko

Program: ERASMUS + kľúčová akcia 1

Názov projektu: „Učíme sa učiť iných“

Rok schválenia: 2015

Popis projektu:

„Projektu “Učíme sa učiť iných” v maďarskom meste Szarvas, sa zúčastnili 12 žiaci našej školy Stredná odborná škola pedagogická- Pedagógiai Szakközépiskola Lučenec (SOŠ Pg) v sprievode 2 pedagógov. SOŠ Pg je dvojjazyčná škola, ktorá na učiteľské povolanie pripravuje žiakov v dvoch jazykoch. V jazyku slovenskom a maďarskom. Do projektu boli zapojení žiaci 1. a 2. ročníkov odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo s vyučovacím jazykom maďarským.

Projekt bol zameraný na potreby praktickej prípravy našich žiakov, vzhľadom na to, že súčasťou vzdelávania je aj predmet “odborná prax”, počas ktorého si overujú teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v odborných pedagogických predmetoch.

Hlavnými cieľmi projektu sú získanie nových skúseností počas praxe v zahraničí, zvýšenie kvality vzdelávania študentov odboru učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo a v neposlednom rade zlepšenie kvality a zvýšenie objemu spolupráce so zahraničnými inštitúciami, ktoré rovnako ponúkajú možnosti vzdelávania v príbuznom odbore.

Očakávanými výstupmi sú nadobudnuté zahraničné poznatky a skúsenosti v oblasti predškolskej a školskej pedagogiky a didaktiky, ich bilancovanie, porovnanie, vyhodnotenie, prípadné návrhy zlepšenia na národnej úrovni.