Projekty

Infovek

Projekt: Operačný program Vzdelávanie: Spoločne v odlišnom – tvorba ŠkVP

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

Výmenná prax študentov partnerských škôl (financovaná zo zdrojov MŠSR)

Erasmus+  program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport 

E – testovanie 2019/2020