Štipendiá

Stredoškolské štipendiá – všeobecné informácie

Priznanie štipendia

Štipendium možno poskytnúť žiakovi denného štúdia:

1.     na základe písomnej žiadosti  (tlačivo – PDF) žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o poskytnutie štipendia (tlačivo je dostupné aj na stránke

 

2.     priemerný prospech žiaka nesmie byť vyšší ako 3,5 (kópia vysvedčenia za predchádzajúci polrok školského roka zo školy, ktorú naposledy navštevoval, tvorí prílohu vyššie uvedenej žiadosti)

Priznanie štipendia podľa (prílohy)

Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok. Ak žiak požiada o štipendium počas školského roka, štipendium sa poskytne od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za dobu, počas ktorej nastala zmena skutočností rozhodujúcich pre poskytovanie štipendia, ktorá má za následok nesplnenie podmienok na jeho poskytovanie. Takto poskytnuté štipendium je žiadateľ povinný vrátiť.

Odňatie štipendia

Štipendium môže byť odňaté:

1. ak bolo žiakovi vyslovené výchovné opatrenie (bez ohľadu na priemerný prospech)

2. ak jeho priemerný prospech v posudzovanom polroku je vyšší ako 3,5

3. ak do stanoveného termínu nepredloží všetky potrebné doklady na posúdenie

Výška štipendia ako aj oprávnenosť poberania štipendia sa prehodnocuje po polročnej klasifikácii t.j. v mesiaci február. Žiak predloží kópiu polročnej klasifikácie a doklady týkajúce sa príjmu spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok (u štipendií priznávaných z titulu životného minima).

Komplexné informácie týkajúce sa poskytovaniu stredoškolských štipendií sú zverejnené na stránke Centra vedecko – technických informácií SR: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/aktualne-informacie.html?page_id=9381

Študujem doma, Slovensko ma odmení

Chystáš sa študovať na vysokej škole? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € na 3 roky