Stravovanie

Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole pedagogickej – Pedagógiai Szakkőzépiskola, Komenského 12,  L u č e n e c

Školský rok 2022/2023: od 5.9.2022 strava pre zamestnancov a cudzích stravníkov

– od 6.9.2022 strava – raňajky, desiata – pre žiakov

– obedy – pre žiakov, zamestnancov školy a cudzích stravníkov

Denný poplatok za odobraté jedlo pre žiakov:  

raňajky, desiata – 1,70 eur

obedy                  – 2,20 eur pre  žiakov

4,50 eur pre zamestnancov a cudzích stravníkov 

Spôsob úhrady: platba za stravné lístky sa uhrádza mesačne vopred do 25-teho v mesiaci  šekovou poukážkou, trvalým príkazom, internetbankingom na číslo účtu

IBAN: SK05  81800000007000393088.

Variabilný symbol: každý uvedie svoje číslo, ktoré pridelí vedúca ŠJ pri prihlásení na stravu.

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

Na stravu /raňajky, desiata, obed/ sa prihlasuje u vedúcej školskej jedálne s tým, že stravník sa preukáže dokladom o zaplatení stravy, na základe čoho dostane stravné lístky.

Zo stravy sa odhlasuje deň vopred do 14.30 hodiny u vedúcej ŠJ alebo v kuchyni spolu s odovzdaním podpísaných  stravných lístkov.

Pri odhlasovaní zo stravy telefonicky je potrebné vrátiť stravné lístky vedúcej ŠJ pri nástupe žiaka do školy. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa stravnú jednotku neuhradí včas, jedlo sa dieťaťu neposkytne.

Náhradné stravné lístky sa nevydávajú.

Jedálny lístok je zverejnený na web stránke školy.  Naši stravníci majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál.

Výdaj raňajok, desiaty:

pondelok – štvrtok              od 7.00 – 7.45 hod.

piatok                                od 6.45 – 7.30 hod.

Výdaj obedov:

pondelok – štvrtok             od 12.15 – 14.30 hod.

piatok                               od 11.45 – 14.00 hod.

piatok balík                      od 10.00 – 14.00 hod.

Telefonický kontakt na odhlasovanie a prihlasovanie: mobil:  0911280310, Kostíková Alena

pevná linka školy: 0474321812