Stravovanie

Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole pedagogickej – Pedagógiai Szakkőzépiskola, Komenského 12,  L u č e n e c

 

Školský rok 2023/2024:

 

od 4.9.2023 strava (obedy) pre zamestnancov a cudzích stravníkov

 

– od 5.9.2023 strava ( raňajky, desiata, obedy) – pre žiakov

 

Denný poplatok za odobraté jedlo pre žiakov:  

raňajky, desiata                                                                  – 1,83eur

obedy                                                                                   2,44 eur pre  žiakov

Obedy pre zamestnancov a cudzích stravníkov       – 4,90 eur

 

Spôsob úhrady: platba za stravné lístky sa uhrádza mesačne vopred do 25-teho v mesiaci  šekovou poukážkou, trvalým príkazom, internetbankingom na číslo účtu

IBAN: SK05  81800000007000393088.

Variabilný symbol: každý uvedie svoje číslo, ktoré pridelí vedúca ŠJ pri prihlásení na stravu.

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

Na stravu /raňajky, desiata, obed/ sa prihlasuje u vedúcej školskej jedálne s tým, že stravník sa preukáže dokladom o zaplatení stravy, na základe čoho dostane stravné lístky.

Zo stravy sa odhlasuje deň vopred do 14.30 hodiny u vedúcej ŠJ alebo v kuchyni spolu s odovzdaním podpísaných  stravných lístkov.

Pri odhlasovaní zo stravy telefonicky je potrebné vrátiť stravné lístky vedúcej ŠJ pri nástupe žiaka do školy. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa stravnú jednotku neuhradí včas, jedlo sa dieťaťu neposkytne.

Náhradné stravné lístky sa nevydávajú.

Jedálny lístok je zverejnený na web stránke školy.  Naši stravníci majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál.

Výdaj raňajok, desiaty:

pondelok – piatok              od 7.00 – 7.45 hod.

Výdaj obedov:

pondelok – štvrtok             od 12.15 – 14.30 hod.

piatok                                    od 12.00 – 14.00 hod.

piatok balík                          od 10.00 – 14.30 hod.

Telefonický kontakt na odhlasovanie a prihlasovanie: mobil:  0911280310, Kostíková Alena

pevná linka školy: 0474321812