Oznamy

Základné informácie pre uchádzačov:

 

Kód odboru:     7649 N

Názov odboru: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Forma štúdia:  Externé pomaturitné kvalifikačné štúdium

Dĺžka štúdia:   2 roky

Školné (príspevok občianske združenie):  200,- €/ rok

Počet konzultačných stretnutí:    13 x za polrok, piatok poobede od 13.15 – 18.00 hod)

Rozvrh konzultácií:                           Áno

Prax: Priebežná 7 dní (mimo konzultačných dní)

        Súvislá   –     3 týždne v 1. ročníku MŠ  (90 hodín)  100 % účasť

                            2 týždne v 2. ročníku        (60 hodín)   100 % účasť

Výstup: Maturitná skúška z TČOZ a PČOZ

Doklad získaný o kvalifikácii – maturitné vysvedčenie.

Viac informácii na www.sospglc.sk/nase-odbory-a-SkVP/