Oznamy

Druhé kolo prijímacích skúšok – pomaturitné štúdium VJM

 

Riaditeľ  Strednej odbornej školy pedagogickej – Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 984 18 Lučenec v súlade s platnou legislatívou po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol , že sa v škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne28. augusta 2024 (streda) od 8 :00 hod. v budove školy. Kritériá pre prijatie sú rovnaké, ako boli pre prijímacie skúšky konané v 1. kole  v  šk. roku 2023/2024. 

Prihlášky na štúdium je potrebné poslať na adresu školy najneskôr do 31. júla 2024.

Počet voľných miest:

7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo s VJM  pomaturitné štúdium    –  6 miest

                                   V Lučenci 1.7. 2024

                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Ondrej Nociar                                                                                                                                                                                                                                                                       riaditeľ školy    

 

Základné informácie pre uchádzačov:

 

Kód odboru:     7649 N

Názov odboru: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Forma štúdia:  Externé pomaturitné kvalifikačné štúdium

Dĺžka štúdia:   2 roky

Školné (príspevok občianske združenie):  200,- €/ rok

Počet konzultačných stretnutí:    13 x za polrok, piatok poobede od 13.15 – 18.00 hod)

Rozvrh konzultácií:                           Áno

Prax: Priebežná 7 dní (mimo konzultačných dní)

        Súvislá   –     3 týždne v 1. ročníku MŠ  (90 hodín)  100 % účasť

                            2 týždne v 2. ročníku        (60 hodín)   100 % účasť

Výstup: Maturitná skúška z TČOZ a PČOZ

Doklad získaný o kvalifikácii – maturitné vysvedčenie.

Viac informácii na www.sospglc.sk/nase-odbory-a-SkVP/