Kritériá prijatia

Kritériá prijatia do študijných odborov

Študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo:

Študijný odbor 7670 M pedagogický asistent:

Študijný odbor 7661 M sociálno – výchovný pracovník: