OZ Pégéčka Lučenec

Občianske združenie Pégéčka Lučenec vzniklo s cieľom spolupracovať so Strednou odbornou školou pedagogickou – Pedagógiai Szakközépiskola v Lučenci, s jej vedením a pedagogickými pracovníkmi
v záležitostiach spoločného záujmu, týkajúcich sa výchovno – vzdelávacieho procesu žiakov školy a
zabezpečovania zodpovedajúcich materiálno – technických podmienok potrebných pre jeho
realizáciu. Združenie sa bude aktívne podieľať na realizácii športových, kultúrnych, spoločenských, sociálnych, výchovných, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných a voľno-časových aktivít, činností a podujatí.


Zástupcovia tried na zasadnutí OZ Pégéčka Lučenec, dňa 07.10.2022, schválili príspevok do fondu rodičovského združenia na školský rok 2022/2023 vo výške 17 €. Uvedenú sumu môže zákonný zástupca vyplatiť triednemu učiteľovi alebo poslať na účet školy cez edupage alebo bankovým prevodom na účet OZ Pégéčka Lučenec v Slovenskej Sporiteľni. IBAN: SK71 0900 0000 0051 9330 7430. Do informácie pre príjemcu prosím uveďte meno a triedu vášho dieťaťa.

Za každý príspevok ďakujeme.

Mgr.Katarína Ďurošová, predseda OZ Pégéčka Lučenec