ERASMUS + KA1 – 2018‚ Taliansko/Malta

Názov projektu  Angličtina – most k porozumeniu

 

Program Erasmus+

Kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Začiatok projektu 01/06/2018

Koniec projektu 31/05/2019

Trvanie projektu (mesiace) 12

Projekt je zameraný na zvyšovanie odborných a jazykových vedomostí a zručností štyroch pedagogických pracovníkov, prevažne učiteľov anglického jazyka.

Cieľom  projektu je  integrovať projektové vyučovanie a metódy CLIL na hodinách angličtiny, zatraktívniť hodiny angličtiny a zvýšiť motiváciu žiakov k učeniu sa cudzích jazykov, osvojiť si inovatívne spôsoby pri tvorbe nových vyučovacích materiálov, posilniť jazykové kompetencie učiteľov, ktoré budú nevyhnutné pri ďalších plánovaných medzinárodných projektových aktivitách Vzhľadom k tomu, že škola má záujem o spoluprácu na medzinárodných projektoch, cieľom je zvyšovanie jazykových zručností učiteľov odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov  čiastočná integrácia projektového vyučovania a metódy CLIL na hodinách anglického jazyka. 

Účastníci – Mgr. Gregušová, Mgr. Oravcová

Stredná odborná škola pedagogická v Lučenci v zmysle zvyšovania kvality výučby poskytuje prostredníctvom programu Európskej únie Erasmus+ možnosť svojím študentom naberať cenné odborné skúsenosti  v zahraničí už niekoľko rokov. No v roku 2018 sa do spomínaného programu zapojili aj štyria pedagógovia.

Počas prvej mobility absolvovali jazykové kurzy pre učiteľov Mgr. Michaela Gregušová a odborný jazykový kurz Mgr. Katarína Oravcová.  Dňa 23.10.2018 bol zrealizovaný výstup z mobility, v jeho prvej časti bol prezentovaný  krátky video-dokument v anglickom jazyku spracovaný p. Gregušovou  link tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc5AuRfEvNk&feature=youtu.be

V druhej časti p. Oravcová spracovala jednotlivé oblasti 5-dňového tréningového programu, založeného na praktických aktivitách pri výučbe anglického jazyka. Cieľom kurzu bolo rozšíriť rozsah vzdelávacích aktivít na oživenie hodín anglického jazyka a tým zvýšiť motiváciu žiakov o učenie sa cudzieho jazyka. Vybrané aktivity mali učitelia anglického jazyka možnosť otestovať počas prezentácie a spracované metodické materiály  spolu s tipmi na aktivity boli odovzdané všetkým zúčastneným v závere výstupu. 

Prezentácia tu:  https://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/prezentacia_malta_-_spice_up_your.odp

Mobilita č. 2 – Taliansko, Rím

 

Účastníci – Mgr. K. Ďurošová, Mgr. N. Ševčíková

Dňa 9. 4. 2019 sa uskutočnil výstup zo zahraničnej mobility, ktorej cieľom bolo oboznámenie sa s využitím  projektovej učebnej metódy a metódy CLIL na štruktúrovaných kurzoch pre pedagógov.

V prvej časti boli odprezentované programy, teoretické poznatky a praktické aktivity, ktoré sme absolvovali počas oboch kurzov. Zároveň sme kolegov oboznámili so  zručnosťami využiteľnými vo vyučovacom procese.

Ukážky konkrétnych webových stránok mali učitelia možnosť vidieť počas prezentácie a spracované metodické materiály  spolu s tipmi na aktivity boli odovzdané všetkým zúčastneným. Záver výstupu poskytol priestor na rozsiahlejšiu diskusiu s kolegami jazykových i nejazykových predmetov. 

Prezentácia: https://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/rim_prezentacia.pptx