Výchovné poradenstvo

 

Na našej škole pracujú dve výchovné poradkyne od školského roku 2014/2015. Sú to Mgr. Zuzana Danišová a Mgr. Magdaléna Bódiová. Pracujú so žiakmi v kabinete Výchovného poradcu (na hlavnej chodbe č. dverí  140).

   Konzultačné hodiny:

   Mgr.  Zuzana Danišová                pondelok 4.- 5. vyučovacia hodina

   Mgr. Gabriela Czikóová               pondelok 4. vyučovacia hodina

Výchovná poradkyňa v našej škole pomáha žiakom spolu s ich rodičmi pri výbere pracovného miesta alebo vysokej školy. V spolupráci so školskou psychologičkou rieši výchovné problémy žiakov. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou, s ostatnými pedagógmi. Organizuje besedy či posedenia s lekármi, psychológmi a zástupcami vysokých škôl humanitného zamerania.                                                                                                             

Je nápomocná pri závažnom rozhodnutí vstupu do zamestnania – aké sú možnosti, kde, čo od nich očakáva zamestnávateľ, čo oni očakávajú od zamest­návateľa, či sú tieto očakávania v súlade, čo ešte by sa mali naučiť, rozvinúť, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, ako napísať motivačný  list atď…               

V tomto školskom roku sa študentky väčšiny ročníkov zúčastnia besedy s gynekológom. Žiaci 4. ročníka sa zúčastnia testovania profesijnej orientácie a voľby povolania organizovaného CPPPaP v Lučenci.                                             

Taktiež nás čaká prezentácia školy na Burzách informácií a v mestách Lučenec, Rimavská Sobota, na rodičovských združeniach  v okresoch a mestách Detva, Cinobaňa a v ZŠ v okolí, v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v okresoch Veľký Krtíš, Levice, Rimavská Sobota, Rožňava a Komárno.                                                                              

V prípade osobných  či školských problémov kontaktujte  výchovné poradkyne alebo triednych učiteľov.  Oni vás zase skontaktujú s odborníkmi z CPPPaP v Lučenci.

Súčasná rola kariérového/výchovného poradcu na SOŠ:

Riešenie výchovných a vývinových problémov žiakov

Usmernenie žiakov pri výbere vysokej školy

Výchovné poradenstvo – usmerňovanie žiakov v oblasti základných sociál­nych návykov

Spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou

Spolupráca s ostatnými pedagógmi pri začlenení integrovaných žiakov

Spolupráca s policajným zborom pri riešení priestupkov žiakov

Úlohou kariérovej výchovy na SOŠ, v úzkej spolupráci s celým pedagogickým zborom a praxou, je :

 – Ukotviť pozitívny postoj k zvolenému (študovanému) odboru.

 – Sprevádzať žiaka pri jeho dozrievaní, sebapoznávaní, formovaní postojov, povzbudzovať ho pri zvládaní prekážok, poukázať na jeho úspechy, silné stránky ako aj priestor pre jeho rozvoj.


Ponúkame Vám nový elektronický časopis pre sterdoškolákov Kam po strednej. Informácie o štúdiu na vysokých školách si môžete pozrieť tu  https://anyflip.com/wotj/ugkv/