Učiteľské mobility

Pozorovanie pri práci odborných predmetov v Prahe

 

V dňoch 12.06.-16.06.2023 som sa zúčastnila Erasmus+ aktivity „ Pozorovanie pri práci „ na VOŠ, SPŠ a Gymnáziu v Prahe 6.

Počas mobility pod vedením prof. Marie Liškovej som sa zoznámila zo základnými pedagogickými dokumentmi, ŠVP- oblasťou hudobnej výchovy, hrou na hudobnom nástroji, s didaktickými materiálmi, učebňami, porovnávala som systém výučby hudobnej výchovy, didaktiku hudobnej výchovy a hru na hudobnom nástroji v SR a ČR. Taktiež som mala možnosť spoznať využitie moderných materiálnych prostriedkov a IKT vo vyučovaní odborných predmetov, odlišnosť kultúr v multikultúrnom prostredí školy.

Žiakov som naučila dve hudobno-pohybové hry, ktoré boli zamerané na praktické využitie v MŠ.

Naučila som sa zaujímavým spôsobom zvládnuť hru na hudobnom nástroji s využitím keyboardu, vytvoriť pohybové etudy na základe počúvania hudby (populárnej a klasickej), na základe prezentácií o hudobných skladateľoch , úryvkov z hudobných ukážok z obdobia baroka až po súčasnosť uhádnuť autora, názov hudobného diela a uviesť zaujímavosti z autorovho života , vytvoriť muzicírujúci kolektív, ktorý spieva, hrá na hudobných nástrojoch a diriguje.

Tieto nové zručnosti v oblasti hudobnej výchovy budem zavádzať na svojich hodinách kreatívnej hudobnej výchovy a metodiky hudobnej výchovy pre MŠ a ŠKD na SOŠPg v Lučenci