Základné informácie

 

Vážení záujemcovia o pomaturitné štúdium!

 

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2021/12729:4-A2200  zaraďuje  študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo do siete študijných odborov pre SOŠPg Lučenec počnúc 1. septembrom 2021.

V praxi to znamená , že od 1. septembra 2022 škola privíta prvých uchádzačov o štúdium v tomto odbore, ktorí splnili kritériá prijatia.

O ďalších krokoch budete vopred priebežne informovaní  v tejto sekcii. Tu získate informácie o  – učebných osnovách, pláne výkonov, kritériách  prijatia, prijímacom konaní…

Všetky dôležité informácie budú zverejnené priebežne do konca marca 2022.

                                                                                                                                                                                    S pozdravom Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ SOŠPg Lučenec