LEONARDO DA VINCI 2009‚ Nemecko

Program: LEONARDO DA VINCI

Názov projektu: „ Odborná prax v Saarbrücken“

Rok schválenia: 2009

Popis projektu:

Projektu sa zúčastnilo 15 žiakov 3. a 4. ročníka odboru sociálno – výchovný pracovník. Projekt bol zameraný na potreby praktickej prípravy žiakov, počas ktorého si overili teoretické a praktické zručnosti získané z odborných predmetov. Hlavným cieľom bolo získanie nových skúseností počas výmennej praxe v zahraničí, kde sa študenti oboznámili s novými trendami a metódami v sociálnej práci v zahraničí, prehĺbiť si svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti z predchádzajúcich rokov štúdia. Mali možnosť porovnať systém sociálnych inštitúcií na Slovensku a v Nemecku. Cieľom bola pozitívna motivácia k osobnostnému , jazykovému rastu a učeniu.